Subsidies

Subsidies weer omtrent duurzame energie ontwikkelingen

Energiezuinig
Hernieuwbaar
Duurzaam

Subsidies

Subsidies omtrent duurzame energie

“Omdat duurzame energie vaak nog duurder is dan vervuilende energiebronnen, heeft de overheid subsidies ingesteld om dit verschil te compenseren. Onderstaande lijst geeft de subsidies weer omtrent duurzame energie ontwikkelingen in Nederland.

RVO heeft een subsidie- en financieringswijzer. Op deze website vindt u alle mogelijke subsidies voor MKB. Daarnaast kunt u daar filteren op bedrijf (MKB, zzp, etc.), sector en doel van de subsidie. Zo kunt u gemakkelijk subsidies vinden die het beste bij u passen.

Ook kunt u Klimaatplein of Engie bekijken voor meer toelichting over subsidies omtrent duurzame energie.

 • ISDE = Investeringssubsidie Duurzame Energie. Tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
 • SDE+ = Stimulering Duurzame Energieproductie. Subsidie uitkering voor duurzame energieproductie.
 • EIA = Energie Investeringsaftrek. Fiscaal voordeel wanneer uw bedrijf in energiezuinige technieken en duurzame energie investeert.
 • MIA en VAMIL = Milieu Investeringsaftrek en Willekeurig Afschrijving Milieu Investering. Fiscale voordelen bij investering in milieuvriendelijke en innovatieve techniek. Zie ook Milieulijst.
 • VKII = Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie. Wanneer uw onderneming CO2-besparende maatregelen wilt nemen, maar deze een terugverdientijd hebben van langer dan 5 jaar.
 • DEI-+ = Demonstratie energie- en klimaatinnovatie. Subsidie voor pilotprojecten en demonstratieprojecten met betrekking tot energiebesparingen en CO2 reducties. DEI heeft verschillende thema’s.
 • WBSO = Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Fiscale regeling voor research en development.
 • MIT = MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Stimuleert innovatie bij MKB over regiogrenzen heen (o.a. Kennisvouchers of haalbaarheidsstudies).
 • KIA = Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor investeringen tussen € 2.301 en € 318.499 in bedrijfsmiddelen.
 • Salderen.
 • Lokale subsidies.
 • Postcoderoos.
 • Innovatiekrediet. Krediet voor bedrijven om veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief verder te ontwikkelen. Ook voor starters.
 • Regeling groenprojecten. Belastingvoordeel of een lager rentetarief voor organisaties en particulieren bij innovatie (bouw)projecten. Een belastingvoordeel geldt bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als u investeert in een groenproject.
 • GO-ETFF = Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financierings Faciliteit. Wanneer u energie-efficientie stimuleert of energie uit hernieuwbare energiebronnen gebruikt, kunt u een garantie krijgen op een achtergestelde lening als u risicodragend vermogen nodig heeft.
 • JIP = Joint Industry Projects. Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die samenwerken in toegepaste R&D voor de verduurzaming van het industriële energiesysteem.
 • INTERREG North West Europe (NWE). Subsidie voor ondernemers, onderzoekers en overheden om internationaal samen te werken in duurzame projecten.
 • Horizon 2020. Als uw bedrijf of kennisinstelling in internationaal verband bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie kan het Europese programma Horizon 2020 u ondersteuning bieden.
 • Versnelde klimaatinvesteringen industrie. Subsidie voor ondernemers die binnen hun eigen onderneming CO2 verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar.
 • RNES Aardwarmte. De regeling verzekert uw bedrijf tegen de financiële risico’s van misboring bij een aardwarmteproject.
 • Planschade Rijksenergieprojecten. Financiële tegemoetkoming voor ondernemers en particulieren die vermogens- of inkomensschade hebben door de aanleg van energie-infrastructuurprojecten.
 • Planschade. Wanneer woningeigenaren vermoeden dat de komst van windturbines tot een lagere woningwaarde leidt, kunnen zij bij de gemeente een procedure voor planschade starten. De zogenaamde planschaderegeling voorziet in een tegemoetkoming voor geleden schade, waarbij een eigen risico van 2% geldt.

Leningen

 • BNG Duurzaamheidsfonds. Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kunnen zakelijke initiatiefnemers bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het BNG Duurzaamheidsfonds faciliteert verduurzaming op zowel ecologisch gebied (zoals duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen) als sociaal cultureel gebied (zorg, wonen, onderwijs).”